Mål- og indholdsbeskrivelse for Lindehøjskolens SFO

Tilbage Udskriv

Lindehøjskolen er organiseret i 3 afdelinger en indskoling, et mellemtrin og en udskoling. Indskolingen bor i vores indskolingshus, som vi tog i brug maj 2007. I formiddagstimerne går børnene fra 0 - 2. kl. i skole i huset og fra kl. 13 er der SFO i samme lokaler for børnene fra 0. til 3. klasse.
Indskolingshuset er opdelt i 4 afdelinger, A, B, C, D. Hver afdeling består af lærer fra 0., 1., og 2. kl. samt 6-7 pædagoger. 

Lærer- pædagogsamarbejdet

På Lindehøjskolen har vi et årelangt, positivt erfaringsgrundlag for lærer-pædagogsamarbejdet omkring fælles børn. Vi ønsker at intensivere dette samarbejde, fordi vi ser børns udvikling som en helhed, hvor mange elementer skal spille sammen. Det forudsætter dialog, fælles mål og en koordineret indsats mellem de parter, der har ansvaret for børnene. De to faggrupper benytter sig af hinandens forskellige og særlige tilgange til børn med det mål, at børnene oplever helhed omkring deres skole- og fritidsliv.

Det er kendskabet til det enkelte barn, dets baggrund og tidligere erfaringer, der gør det muligt at støtte barnet i dets bestræbelser på at erhverve ny viden, nye færdigheder og kompetencer.

Selvstyrende team

På skolen har vi i flere år arbejdet i selvstyrende team. For at kvalificere dette arbejde, har samtlige medarbejdere i 2007 gennemført et kursusforløb.

Mange funktioner varetages af det enkelte spors team bestående af 6 pædagoger, 1 børnehaveklasseleder og ca. 4 lærere. Det være sig information til forældre om hverdagen i afdelingen via nyhedsbreve, forældremøder, forældrearrangementer og det daglige, tætte samarbejde med forældre.

Børnehaveklasseteamet består af børnehaveklasselederen, børnenes kommende 1. klasselærer og to pædagoger fra SFO, der deler skolepædagogfunktionen 3 dage om ugen. Den ene pædagog følger børnene en dag om ugen i 1., 2. kl. og 3.kl. og er med til at sikre en god brobygning til fritidsklub.

Skole-hjemsamtaler og forældremøder/forældrearrangementer i klassen tilrettelægges af og gennemføres med såvel lærere som pædagoger.

Værdigrundlaget

Vores pædagogiske arbejde har sit afsæt i Herlev kommunes børnepolitik "Alle børn i Herlev har ret til et godt børneliv" og i værdigrundlaget for skolerne i Herlev: Anerkendelse - Ansvarlighed - Fællesskab - Tryghed - Udfordring.

Vi tror på barnet som en kompetent medspiller i egen og fællesskabets læringsproces, og vi ønsker at sætte det enkelte barn i centrum.

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0 - 10 årige om det betydningsfulde i børns læring og udvikling, beskriver en række didaktiske overvejelser i forhold til, hvordan grundlaget i Børnepolitikken kan udmøntes i den pædagogiske praksis, herunder hvilke områder og tilgange, vi i Herlev kommune skal arbejde for og med.

Indsatsområder i skoleåret 12/13.

Vores indsatsområder fælles for skole og SFO være:
  • IT og læring
  • Skole-Hjem-samarbejdet
  • Kommunikation/information
  • Den sunde skole
  • Den internationale dimension
 

Pædagogisk læreplan for SFO'en.

Fra september 2008 til juni 2009 har vi på Lindehøjskolen SFO arbejdet med projekt "Pædagogisk læreplan på SFO". Projektet blev støttet med midler fra SL og BUPL's udviklingsfond.
Projektet udmundede i 8 læreplans pinde, som pædagogerne på hvert spor arbejder med, både i forhold til udvikling og i for hold til evaluering.
 
 AT MÆRKE VARMEN FRA EN ANDENS HÅND.
-I SFO skal børn tilegne sig kompetence til at give og modetage omsorg.

Omsorg, varme, nærhed og empati er grundsten for, at mennesker kan hvile i sig selv og udvikle sig positivet i forhold til de glæder, problemer og konfliktet livet byder. Børn i SFO skal lære at forstå sprogets betydning i samvær med andre, så de oplever, at de kan aflæse andres udtryk, såvel verbalt som kropsligt.
 
AT STYRKE FÆLLESSKABET OG OPLEVE VENSKABER.
-I SFO skal børn tilegne sig kompetencer til at værdsætte andre mennesker og kunne knytte relationer på tværs af alder og kulturelle forskelligheder.

For at indgå i et venskab skal børn kunne give og medtage. Børnene skal lære at værdsætte hinanden, - ved at stå ved deres handlinger, ved at tilgive, ved at forhandle og indgå kompromis.

 AT TURDE VÆRE PÅ "DYBT VAND"
-I SFO skal børn tilegne sig kompetencer til at udvikle selvbevidsthed.

Børn skal lære at være tro mod sig selv. De skal lære at tage nye udfordringer. Ved at opleve succes, såvel for sig selv som i det store fællesskab, udvikles selvværd og selvtillid, vigtige skridt på vejen til et selvbevidst menneske.

 AT KUNNE HÅNDTERE TILVÆRELSENS MANGFOLDIGHED.
-I SFO skal børn tilegne sig kompetencer til at være ansvarlige, medbestemmende og til at håndtere demokratiets spilleregler.

Ved at få lov til at ytre sig om egne holdninger, lære børn noget om deres handlemuligheder. 

 AT GRIBE TANKER OG IDEER.
-I SFO skal børn tilegne sig kompetencer til at realisere deres tanker og ideer med henblik på at kunne skabe en selvstændig hverdag.

I SFO skal børn have mulighed for at omsætte egne ideer og tanker til handlinger. De skal lære at holde fast i positive oplevelser og succeser, når de udfordrer deres egne grænser. De skal lære af hinanden og være rollemodel på tværs af alder og køn.

 AT MÆRKE SANDET MELLEM TÆERNE.
-I SFO skal børn tilegne sig kompetencer til fordybelse i leg.

I SFO skal børn have mulighed for at koncentrere sig om legens mangfoldigheder. Børn skal både opleve de formelle og uformelle læringsrum, hvor der er plads til at arbejde med alle sanser, udforske og formidle. De skal lære at forholde sig undrende, nysgerrige og spørgende, ved at få tid og rum til at gå på opdagelse.

 AT OPLEVE GLÆDE VED KULTURENS UDTRYKSFORMER.
-I SFO skal børn tilegne sig kompetencer til at udfolde deres fantasi og kreative tænkning.

Børn skal deltage i kulturoplevelser med henblik på at udfolde sig fantasifuldt og skabende. De skal opleve glæden ved at færdiggøre processer og se resultatet af deres indsats. De skal opleve glæden ved små ting og glæden ved at være sammen med andre om skabende processer.

 AT OPLEVE GLÆDEN VED KROPSLIG UDFOLDELSE.
-I SFO skal børn tilegne sig kompetencer til at udfolde og udvikle sig kropsligt.

Børn skal deltage i fysisk aktivitet i naturen og i sportsaktiviteter. De skal opleve glæden ved deres krop og dens udfoldelsesmuligheder og det fysiske samvær med andre i leg, spil, dans, sang, stille lytten og dagligdagens gøremål.

Lektiestøtte

I SFO er der ikke organiseret lektiestøtte. Der er dog altid plads og ro til, at børn efter aftale med forældre eller lærer, kan tilbydes lektiehjælp.
Lektiehjælp tilbydes i skoleregi.

 

Krop og bevægelse.

På nogle af sporene er der udetid mellem 13 og 13.30, hvor børnene bruger hele legepladsen som består af både grønne og asfalterede områder. 

Der er stort set hver dag tilbud om leg/bevægelse/idræt i SFO'en. Skolen råder over 3 gymnastiksale og fodboldbaner, som SFO'en benytter sig af efter skoletid. Herudover bruger vi svømmehal og skøjtehal, som ligger i umiddelbar nærhed af SFO'en. Transport til og fra forskellige idrætsanlæg foregår oftest gående. 

Derudover har vi på Lindehøjskolen skolesport, som er et tilbud til de idrætssvage og foreningsløse børn. En lærer og en pædagog, har sammen med en gruppe junioridrætsledere tilrettelagt et program, hvor børnene afprøver forskellige sports og idræts grene.

SFOerne i Herlev Kommunen tilrettelægger og gennemfører gennem hele året, aktiviteter på tværs af skole distrikter. Aktiviteterne har til formål at understøtte det sunde børneliv. Vi har bl.a. store-legedag for de nye maj-børn, fodbold og håndbold stævner, store dansedag mm.
Bevægelse-Leg-Idræt-Sjov og Sundhed er omdrejningspunker for de aktiviteter der arrangeres.

Når de enkelte spor har udeuge på Kildegården er der meget bevægelse indlagt i det. Fx transporterer nogle børn og voksne sig gående, enten frem eller tilbage.

Organiserede eller selvvalgt aktiviteter.

I SFO er der en vekselvirkning mellem voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter. Der er hver dag tilbud om forskellige kreative og kropslige aktiviteter. Børnene vælge i vid udstrækning selv om de vil deltage i tilbuddene. Der er ind i mellem aktiviteter som alle børn skal deltage i. Fx afholder alle spor fødselsdag en gang pr. måned, hvor de børn der har fødselsdag sammen med en voksen, bestemmer hvad der skal være af aktivitet og hvad der skal spises, her deltager alle børn og voksne.

 

Brobygning.

I Lindehøjskolens skoledistrikt er der året igennem møder mellem lederne fra børneinstitutionerne og skole/SFO.  

Når børnene skifter fra SFO til klub, etableres der kontakt til den pædagog, den enkelte klasse er tilknyttet. I løbet af de kommende måneder besøger børnene klubben, først sammen med en pædagog fra SFO og til sidst i forløbet alene.

Børn med særlige behov, forudsætninger m.v. 

Bekymringen kan opstå hos forældre, pædagoger, lærere  og der kan være meget forskellige grunde til at bekymre sig om et barn
- Faglige problemer

- Adfærd 

- Mistrivsel 

- Hjemlige forhold 

- Dødsfald 

-  mv.

Afhængig af bekymringen er der forskellige handlemuligheder. De fleste problemstillinger vil dog følge nedenstående.

 

Analyse af læringssituationen og den pædagogiske praksis (HELP)

- Analyse (Beskrivelse af problemstillingen -skriftligt)

- Afprøvning af forskellige tiltag (tiltag og effekt beskrives skriftligt)

Konsultativt team
Konsultativt team består af pædagogisk leder fra skole og SFO, psykolog og pædagoger og lærer omkring barnet. Forældre er velkomne til at deltage på mødet.

- Beskrivelse af bekymringen (Indstillingsskema til konsultativt team)

- Beskrivelse af tidligere tiltag og den daglige pædagogiske praksis omkring barnet (bilag fra HLP-tiltag eller andre pædagogiske handleplaner)

- Barnets kompetencer mv. beskrives (Thomas Nordahl skemaet)

Pædagogen henvender sig til pædagogiskleder. Man kan ikke tage et barn op på konsultativt team uden at have forældrenes underskrift.  Resurser til de forskellige tiltag findes i teamet. Diverse tiltag beskrives løbende og der aftales, hvordan og hvornår der følges op på de iværksatte tiltag.

Sundhedsteam
Sundhedsteam består af pædagogisk leder fra skole og SFO, psykolog, sundhedsplejerske, sagsbehandler og pædagoger og lærer omkring barnet. Forældre er velkomne til at deltage på mødet.

- Beskrivelse af bekymringen (Indstillingsskema til sundhedsteam)

- Beskrivelse af tidligere tiltag, samarbejde omkring barnet, netværket mv. 

Et barn kan ikke tages op på sundhedsteam uden forældrenes accept. Men før man når så langt, skal man vende situationen med den leder der er tilknyttet afdelingen. 

 

 

Denne mål- og indholdsbeskrivelse er lagt på nettet 3. december 2012 og revideres 1. august 2013.

 

 


  Til forsiden Til SkoleIntras hjemmeside - �bner i nyt vindue Support